Page 10 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 10

10
kaarinanvihreat.fi
   1 JOKAISESTA ON PIDETTÄVÄ YHDENVERTAISESTI HUOLTA
Kaarina on kaarinalaisia varten: vauvoista, nuorista ja aikuisista aina ikäihmisiin. Kullakin on tarpeensa, jotka muuttuvat iän myötä, ja jokaisesta on pidettävä huolta. Kuntalaisten tarpeiden on oltava päätöksenteossa etusijalla.
● Terveys- ja sosiaalipalveluiden tulee olla ajoissa ja matalal- la kynnyksellä saatavilla ja hoitoketjujen sujuvia.
● Sote-uudistuksen toteutuessa perusterveydenhuollon vas- taanottojen on pysyttävä lähellä ja hyvin saavutettavissa.
● Lapsi- ja perhepalveluiden voimavarat on turvattava ja perhepalveluita tuotava koulujen yhteyteen.
● Lastensuojelun resursseihin tulee panostaa, jotta jokainen saa apua ja turvaa silloin kun sitä tarvitsee.
● Lapsen etua ei voi ohittaa taloussyistä ja lapsivaikutusten arviointi on huomioitava kaikessa suunnittelussa, päätök- senteossa ja tekemisessä.
● Vanhemmuuden tuki ja perheiden monimuotoisuus on otettava huomioon kunnan päätöksenteossa ja palveluissa.
● Mielenterveys- ja päihdeongelmiin on saatava apua mahdollisimman varhain.
● Jokaisella on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. Hyvät ja turvalliset kotihoito ja -palvelut turvaavat kotona asumisen mahdollisimman pitkään.
● Vanhusten inhimillinen hoiva on taattava riittävällä hen- kilöstöllä elämäntilanteeseen ja yksilölliseen tarpeeseen sopivin asumismuodoin.
● Omaishoitajien ja sijaisperheiden jaksamista on seurattava ja tuettava.
● Työllisyyspalveluiden on varmistettava yksilölliset polut työelämään ottaen huomioon erilaiset työllistymiskeinot.
● Kiusaamista, väkivaltaa ja syrjintää kodeissa, koulussa, työpaikoilla, somessa ja harrastuksissa on torjuttava kaikin keinoin.
● Kaikille kaarinalaisille lapsista aikuisiin on luotava puitteita erilaisiin harrastuksiin liikunnasta lukemiseen, musiikista kädentöihin, luonnosta taiteeseen.
● Kirjaston kehittämistä on tuettava. Kirjasto on avain eri- laisiin maailmoihin ja mielikuvituksen saloihin. Kirjaston saavutettavuus on järjestettävä kaikille.
● On huolehdittava lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten mahdollisuudesta osallistua Kaarinassa kulttuuritapahtu- miin ja -harrastuksiin.
● Omaehtoisten liikuntapaikkojen saavutettavuus ja kun- nossapito on osa kaikkien kaarinalaisten hyvinvoinnista ja aktiivisuudesta huolehtimista.
● Kuntalaisten lähelle metsiin on tehtävä turvallisia ja merkittyjä reittejä sekä ulkoilupolkuja. Pääsy lähiluontoon ja siellä liikkuminen lisäävät kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia.
● Järjestöjen roolia kaarinalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on vahvistettava.
  
   8   9   10   11   12