Page 2 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 2

2
kaarinanvihreat.fi
  ”Kaarinassa yhdistyvät ihmisläheisyys
ja kaunis luonto. Elämän turvana ovat yhteisölli- syys ja laadukkaat palvelut.
”Kotikuntamme
on turvallinen ja viihtyisä paikka kasvaa, tehdä työtä ja ikääntyä. Vaalimme ympä- ristöä, luontoa ja kulttuurihistoriaa kestäviä päätöksiä tehden.
Vihreät haluavat olla rakentamassa Kaarinasta kestävän kehityksen kuntaa, jossa päätöksenteon ytimessä ovat ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvointi. Vihreille on tärkeää turvata jokaisen kuntalaisen oikeuksien toteutuminen sekä pitää huolta siitä, että Kaarinassa voi elää, kasvaa, oppia, tehdä työtä ja ikääntyä laadukkaiden lähipalveluiden piirissä.
Kaarina on kaupunki, jossa kuntalaiset kohdataan yhdenvertaisesti riippumatta asuinalueesta, taustasta tai perhemuodosta. Laadukkaat palvelut ja hoitoketjut on turvattava neuvoloista saattohoi- toon. Yhteistyö luo yhteisöllisyyttä. Ehkäisemme alueellista eriarvoistumista kaupunginosia tasapuolisesti kehittämällä.
Vihreät kantavat vastuun luonnon monimuo- toisuuden turvaamisesta ja ilmastonmuutoksen torjunnasta. Vihreä ajattelu merkitsee kestäviä kulutusvalintoja, kiertotaloutta ja uusiutuvan energian käyttöä. Ekologinen kaupunkisuunnit- telu johtaa kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja lisää hyvinvointia. Tähtäimenä on saavuttaa hiilineutraali Kaarina vuonna 2030.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus siirtää nämä palvelut hyvinvointialueille. Vihreät halua- vat varmistaa, että lähipalvelut säilyvät kattavina ja laadukkaina, sekä tehdä yhteistyötä järjestöjen ja pk-yritysten kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämiseksi.
Vaikka maailma muuttuu, Kaarina toimii. Erityi- nen tuki on on turvattava niille, joihin korona- kriisin seuraukset osuvat kaikkein pahiten. Myös henkilöstön jaksamisesta on pidettävä huolta. Yhdessä selviämme pandemiasta.
Avoin, läpinäkyvä ja osallistava päätöksenteko kuulee kuntalaisia. Vaikutusarviointeja tekemällä varmistamme jokaisen äänen kuulumisen iästä tai taustasta riippumatta. Päätösten tulee olla taloudellisesti ja ennen kaikkea inhimillisesti kestäviä.
Vihreät ovat riippumattomia, emmekä ota vaa- lirahaa tai mainoksia yrityksiltä. Emme hyväksy politiikassamme lyhytnäköistä eduntavoittelua. Arvomme eivät ole myytävissä.
Vihreät ovat tavallisia kuntalaisia, jotka puo- lustavat haavoittuvimmissa asemissa olevia. Kiusaamiseen, rasismiin ja vihapuheeseen meillä on nollatoleranssi.
Vihreitä perusajatuksia
  Avoimempi Kaarina – hyvän elämän kotikaupunki
Julkaisija/Utgivare Kaarinan Vihreät ry - De Gröna i S:t Karins, 20780 KAARINA Toimitus/Redaktion Hannu Rautanen (vast.), Jukka Lampikoski, Sara Luotonen Ulkoasu ja taitto/Ombrytning A1 Media Oy, Kaarina
Paino/Tryckeri Sanoma Manu Oy Painos/Upplaga 15000
Painettu ympäristöystävälliselle paperille
TOUKOKUU 2021
Kaikkiin talouksiin Kaarinassa
  

   1   2   3   4   5