Page 25 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 25

 kaarinanvihreat.fi
25
    208
Jari Lehtonen
FT, Manager IT
Kuka olen? Olen koulutukseltani filosofian tohtori tietojärjestelmätieteen alalta. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kaksi tytärtä. Asun Littoisissa, hyvien ulkoilumaastojen vieressä.
Vapaa-aikani kuluu kuntoilun, lukemisen, luottamustoimien sekä tulevai- suudessa myös uuden koiranpennun parissa. Toimin Kaarinan tarkastus- lautakunnan jäsenenä sekä olen Tekniikan akateemisissa yksityisen sekto- rin valiokunnan jäsen.
Mitä osaan? Minulla on pitkä kokemus IT-alan työtehtävistä sekä yksityi- seltä että julkiselta sektorilta. Nämä yhdessä erilaisten luottamustehtävien lisäksi antavat syvällistä ymmärrystä siitä miten kunnallinen päätöksen- tekomalli toimii, samalla ne antavat hyviä suuntaviivoja sille, mitä pitää parantaa ja kehittää.
Mikä minua kiinnostaa? Teknisenä ihmisenä minua kiinnostaa se, miten tekniikkaa hyödyntäen voidaan kehittää toimintoja entistä ympäristö- ja energiaystävällisemmäksi. Mikään ei ole valmis, vaan aina löytyy parannet- tavaa ja muutettavaa.
Mihin haluan vaikuttaa? Haluan tuoda Kaarinan päätöksentekoon yksityi- sen sektorin joustavuutta ja dynaamisuutta, jotta saadaan asiat etenemään nykyistä kankeaa ja hierarkkista toimintatapaa huomattavasti nopeammin, tehokkaammin ja taloudellisemmin. Tehdään päätöksiä aina todellisiin faktoihin perustuen, eikä perusteta päätöksentekoa poliittisiin kantoihin tai toisen periaatteelliseen vastustamiseen nojautuen. Jos oma osaaminen ei riitä päätöksenteon tueksi, myönnetään tämä ja käytetään päätöksenteon tueksi oman alan riippumattomia asiantuntijoita.
Millainen olen? Minusta saat luotettavan, oikeudenmukaisen valtuutetun, joka haluaa puuttua päätöksenteon epäkohtiin ja edistää tätä kautta avoi- muutta, vastuullisuutta ja kaupunkilaisten hyvinvointia sekä luoda kau- punkiin ympäristön, jossa jokaisen mielipiteellä on merkitystä.
209
Liinu Leiwo
KM, erityisopettaja
Kuka olen? Olen kahden aikuisen lapsen ja kahden alaikäisen lapsen äiti Hovirinnasta. Olen aiemmalta ammatiltani kirjastoammattilainen ja nykyi- seltä erityisopettaja. Viimeiset neljä vuotta olen toiminut Kaarinan kaupun- gin luottamustoimissa. Olen saanut edustaa vihreää ajattelua valtuustossa, sivistyslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa sekä varajäsenenä mm. maakuntavaltuustossa ja henkilöstölautakunnassa.
Mitä osaan? Olen asettunut uudelleen Kaarinan Vihreiden ehdokkaaksi kuntavaaleissa 2021 koska haluan tuoda asiantuntemukseni esiin erityisesti sivistystoimea ja kulttuuritoimea koskevissa asioissa. Vihreät arvot ovat tarpeen myös keskustelussa mm. sosiaali- ja terveydenhuollosta ja kaavoi- tuksesta sekä investoinneista. Olen ensimmäisen valtuustokauteni aikana oppinut paljon kunnallisesta päätöksenteosta ja sen osa-alueista.
Mikä minua kiinnostaa? Erityisesti minua kiinnostaa erityisopetus ja lukutaitokasvatus, sillä niiden parissa teen työtäni. Molempien merkitys syrjäytymisen ehkäisemisessä on suuri. Rakastan kauneutta, valokuvausta ja musiikkia. Pidän tärkeänä sitä, että Kaarinan aktiivinen kulttuuri- ja liikuntaharrastustoiminta selviytyy poikkeusvuosista.
Mihin haluan vaikuttaa? Pandemiatilanteen jälkeen, kun olot normalisoi- tuvat ja poikkeusolojen laskua maksetaan, on Kaarinan säilytettävä resurs- sit kaikkien asiakasryhmien palvelemiseen ja toimintojen ylläpitämiseen. Kyse on ihmisten perusoikeuksista, yhdenvertaisuudesta, sivistyksestä, hyvinvoinnista ja aktiivisen kaarinalaisen arjen mahdollistamisesta.
Päätöksenteossa on huomioitava eettinen ja ekologinen kestävyys sekä mo- nenlaiset kaarinalaiset. Moninaisuudessa piilee luovuutta ja voimaa.
Millainen olen? Olen positiivinen, rauhallisesti kuunteleva ja sanojani har- kitseva valtuutettu. Ja eläinrakas ihminen, joka rakastaa työtään ja luontoa ja nauraa paljon.
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/jari-lehtonen
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/liinu-leiwo
   
   23   24   25   26   27