Page 5 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 5

 Vihreät ovat tavallisia kuntalaisia.
kaarinanvihreat.fi
5
   HUOLESTUTTAVIA ILMIÖITÄ
Koulujen rakentaminen on koettu Kaarinassa tärkeäksi ja kouluista on haluttu tehdä ajanmu- kaisia oppimisympäristöjä. Tilojen terveellisyys ja turvallisuus on ollut kaiken lähtökohta. On haluttu tehdä usein parasta tai vähintään hyvää jälkeä.
Periaatteena on myös ollut, ettei yhteen yläkou- luun sijoiteta 300 oppilasta enempää. Uudet koulut – Valkeavuori ja Piispanlähde – on päiväkoteineen suunniteltu yli 1000 lapsen ja koululaisen koulu- kampuksiksi. Nyt ei ole piitattu mistään rajoista. Koulun sisällä on luotava lapsiystävällisempiä ja kohtuullisempia pienyksikköjä.
Mikäli Hovirinta olisi rakennettu yhtenäiskouluk- si, olisi juuri yläkoululaisten määrää yli 1000 op- pilaan kouluissa saatu vähennettyä. Se vaihtoehto hylättiin. Taas haluttiin säästää tehokkuudeen nimissä. Jokainen saattaa arvata, miten vaikeaa on vaikka koulukiusaamisen ehkäisy valtavan suurissa kouluissa. Oppilashuolto ja oppilaiden tukeminen vaativat huomattavat voimavarat.
Nykyisten kouluhankkeiden aikana on hämmäs- tyttänyt tinkiminen kaikesta. On leikattu neliöistä piittaamatta toimivuudesta. Suuret avoimet oppimisympäristöt, vähäiset pientilat, ahtaus, kapeat käytävät ja niukat yhteistilat eivät palvele nykyaikaista käsitystä oppilaiden hyvinvoinnista ja oppimisen hyvistä edellytyksistä. Kaikki tuleekin tehdä, ettei ajauduta kohtuuttomiin ratkaisuihin.
Koulu on nähty nyt välttämättömäksi kustan- nuseräksi. Rakentamisen minimivaatimukset ovat riittäneet. Silti puheissa vilahtaa hyvä laatu. Rakentamisessa on tavoiteltava oikeasti hyvää laatutasoa ja otettava huomioon ilmastonmuutos, hiilineutraalius ja ekologisuus.
Ei haluta myöntää, että koulurakennuksen elin- kaaren käyttö- ja korjauskustannukset ovat suurin menoerä, rakentaminen on kokonaisuudesta vain neljännes. Siksi kannattaa rakentaa hyvää laatu-
tasoa ja terveellinen, ekologinen, hiilineutraali koulu. On opittava laskemaan ja havainnollisesti esittämään koulun pitkän elinkaaren kustannus- ten muodostuminen, jotta selviää, miten suuri merkitys on hyvällä rakentamisella.
Ikävin ratkaisu on ollut valtuuston enemmistön päätös rakentaa koulujen sisäilma vain tyydyttä- vään tasoon. Päätös on käsittämätön, kun ottaa huomioon, että kaikki nyt saneerattavat tai uudet koulut tehdään, koska niissä on aiemmin ollut juuri sisäilmaongelmia. Muualla maassa koulut tehdään hyvään sisäilman tasoon. Kaarinassa on valtuuston päätettävä, että kaupungin rakennut- tamiin kiinteistöihin tulee hyvä sisäilma. Ei taas vain sanahelinänä vaan tosiasiassa.
Tasoa on laskettu kokonaiskustannusten pienentä- miseksi. Se tehdään lasten ja koulutyöntekijöiden terveydestä tinkimällä. Sisäilma on yksi merkit- tävä julkisen rakentamisen kulmakivi, kun kyse on koulusta ja päiväkodista. On tunnustettava, että sisäilmalla on merkittävä vaikutus ihmisten terveyteen.
Kuvattu kaarinalainen malli on pitkällä aikavälillä terveydellisesti kyseenalainen ja taloudellisesti kestämätön. Ne, jotka hokevat talousmantraa eivät osaa hahmottaa kokonaisvaikutuksia ja -kustan- nuksia. Hetken voitto on tuleva tappio. Taloudessa on tuotava esiin poikkihallinnolliset pitkän aikavälin kustannukset, jotta voidaan nähdä, mitä eri ratkaisuista todella seuraa.
Vihreät pyrkivät siihen, että nämä periaatteet voitaisiin yhdessä ja yksituumaisesti hyväksyä. Emme voi uskoa, että terveyden, oppimisen, kasvatuksen ja hyvinvoinnin edistäminen sekä ta- loudellisesti viisas toiminta voisivat olla minkään puolueen hyljeksimiä tavoitteita.
Ja aina lähtökohta koulu ja päiväkotirakentamises- sa on oltava lapsen paras!
”Sisäilma on yksi merkittävä julkisen rakentamisen kulmakivi, kun kyse on koulusta ja päiväkodista.
On tunnustettava, että sisäilmalla on merkittävä vaikutus ihmisten terveyteen.
Kuvat: Hannu Rautanen
    3   4   5   6   7