Page 6 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 6

6
Tie lAPSI- JA PERHE-
MYÖNTEISEEN KAARINAAN
Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja ehjään nuoruuteen. Lasten oikeuksien toteutumisessa ei ole tinkimisvaraa. Meidän tulee yhä vahvistaa kotikaupunkimme roolia lapsi- ja perheystävällisenä asuinpaikkana, jossa on tilaa kaikenlaisille perheille. Ennaltaehkäisevä työ on avainasia.
 kaarinanvihreat.fi
 Yhdenkään lapsen ei tule jäädä
näkymättömäksi
Meidän tulee onnistua luomaan perheille sekä lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaiselle puitteet tukea jokaista lasta ja nuorta. Meidän on yhä lisättävä lasten yhdenvertaisuutta.
Lapsen etu huomioon
Hakemalla mukaan Unicefin “Lapsiystävällinen kunta” -toimintamalliin, voimme varmistaa, että lapsen etu huomioidaan päätöksenteossa. Meillä on velvollisuus pitää huolta siitä, että kaikkien lasten äänet kuuluvat.
Tilaa kaikenlaisille perheille
Kaarinassa tulee olla tilaa kaikenlaisille perheille. Kunnan päätöksenteossa sekä palvelujärjestel- mässä on tunnistettava ja huomioitava perheiden monimuotoisuus. Jokainen perhe on yhtä arvokas.
Lapsilla oikeus molempiin vanhempiin
Vuoroasuvien lasten tarpeet on muistettava kunnan järjestämisessä palveluissa kuten koulukyydeissä, lähikoulun määrittelyssä ja var- haiskasvatuksen palveluissa. Myös omaishoitajien sekä sijaisperheiden voimavarojen tukemisesta ja jaksamisesta on pidettävä huolta.
Varhaiskasvatus maksuttomaksi
Valinnaisuutta ja joustavuutta on saatava perheille varhaiskasvatukseen: erilaiset elämäntilanteet ja kohtuulliset varhaiskasvatusmaksut. Maksuton varhaiskasvatus on otettava myös Kaarinan kaupungin tavoitteeksi.
Lapsille aikaa ja tukea koulussa
Laadukkaan opetuksen on taattava aikaa ja asian- tuntemusta ryhmäyttämiseen. Oppilashuollossa on oltava tarpeeksi kuraattoreja ja psykologeja. Jokaisen oppijan on välttämätöntä saada tarvitse- mansa tuki oppimiseen.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää nivel- ja siirtymävaiheiden tukeen. On tärkeää turvata pienten koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhot sekä
erityistarpeisten lasten aamu- ja iltapäivätoimin- nan saatavuus. Jokaiselle lapsella ja nuorella on myös oltava mahdollisuus harrastaa.
Nuorille vaikutusmahdollisuuksia
Nuorten mahdollisuuksiin vaikuttaa oman kun- nan asioihin on turvattava. Etsivän nuorisotyön rooli ja merkitys on hyvä tunnistaa.
Perhepalvelu lähelle perheitä
Perhetyö koulujen yhteydessä takaa hyvin perheiden tavoittamisen. Koulun sekä terveys- ja sosiaalityön yhteistyö auttaa lasten ja perheiden tukemista. Kolmannen sektorin voimavarat tukevat kaupungin työtä perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.
Lapsen ja perheen hätää ei saa unohtaa
Neuvoloissa tulee olla tarpeelliset resurssit kohdata jokainen perhe ja eri elämänvaiheissa neuvontaa ja tukea on oltava saatavilla matalalla kynnyksellä. Lastensuojelusta huolehtimalla varmistamme, että turvaa, tukea ja suojelua on riittävästi. Yhdenkään lapsen, nuoren tai perheen hätää ei ole oikeutta ohittaa.
Lapsella oikeus turvalliseen lapsuuteen
Jokaisen lapsen oikeus on elää ilman väkivaltaa. Kaikelle kiusaamiselle, häirinnälle, syrjinnälle ja väkivallalle tulee olla nollatoleranssi. Kenenkään ei tule joutua pelkäämään kotonaan, koulussa tai työpaikallaan.
On kestämätöntä leikata lapsilta
Leikkaaminen lasten, nuorten tai perheiden pal- veluista on kestämätöntä. Etenkin koronakriisin aikana ja jälkeen on pidettävä huolta, että jokai- sella lapsella ja nuorella on turvallisia, luotettavia aikuisia ja vanhemmilla tukea selviytymiseen.
Huolenpito aikuisista lisää lasten hyvinvointia
Lapsuus eletään aikuisten arjessa. Aikuisten toimeentulo, työllisyyspalvelut sekä kattavat mielenterveys- ja päihdepalvelut tukevat lasten elämää.
  Sofia Virta on Vihreiden kaarinalainen kansanedustaja.
Kuva: Katri Haavisto
 
   4   5   6   7   8