Page 11 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 11

  Vihreät ovat riippumattomia.
kaarinanvihreat.fi
11
  2
Kaarinalaisten on voitava luottaa varhaiskasvatuksen laatuun ja koulujen riittäviin resursseihin. Lasten tilojen on oltava terveellisiä ja turvallisia.
● Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jossa leikki on tärkeässä asemassa.
● Lapsen kielellinen ja kulttuurinen tausta on otettava huomioon varhaiskasvatuksessa ja koulussa.
● Lasten varhaiskasvatuspalveluissa on oltava valinnaisuutta ja joustavuutta perheiden tarpeiden mukaan. Maksujen on oltava kohtuullisia.
● Toimiva oppilashuolto, varhainen tuki ja varhaiskasvatuk- sen sekä koulun yhteistyö turvaavat lapsen koulupolkua.
● Lasten eritahtinen kasvaminen ja oppiminen vaativat riittävää ja oikea-aikaista tukea.
● Koulujen opetusryhmien kokoa on pienennettävä ja asetettava koon katoksi 1.–2. luokilla 20 oppilasta ja muilla luokilla 25 oppilasta.
● Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa on oltava katta- vasti saatavilla.
● Lasten ruuan on oltava monipuolista ja ravitsevaa lähi-, kasvis- ja luomuruokaa.
● Lapsia on kuunneltava ruokalistoja suunniteltaessa ja ruokailusta on luotava hyvä hetki arkeen.
● Työtehtäviin on palkattava koulutettua ja pätevää henkilö- kuntaa. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen turvaavat palveluiden ja opetuksen laadun.
● Uusien päiväkotien ja koulujen on oltava sisäilmaltaan hyvää tasoa ja niiden on tarjottava lapsille innostavia ja rauhallisia leikki- ja oppimisympäristöjä.
”Kaarinan Vihreät haluavat, että Kaarina on lapsi- ja perhemyönteinen kunta, jossa lasten oikeuksien toteu- tumisesta pidetään huolta.
HYVÄ KOULUTUS ON KAIKKIEN OIKEUS
  
   9   10   11   12   13