Page 12 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 12

12
kaarinanvihreat.fi
   3
Yhteisillä päätöksillä on suuri vaikutus ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvointiin. Kestävällä kehityksellä huolehditaan sekä nykyhetkestä että tulevaisuudesta ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat huomioiden.
● Kaarinan on tavoiteltava kunnianhimoisia päästövähennyksiä ja liityttävä mukaan Hinku-verkostoon.
● Tähtäimenä on saavuttaa hiilineutraali Kaarina vuonna 2030.
KESTÄVÄ KEHITYS ON VASTUUNKANTOA
 Kaupungin hankinnat
● Kaupungin yhteistyöyrityksiltä on vaadittava ympäristövastuullisuutta.
● Kasvatetaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön osuutta merkittävästi.
● Elinkaari- ja ympäristövaikutusten on oltava valintakriteereinä hankintoja kilpailutetta- essa.
● Rakentamisessa on tavoiteltava ekologi- suutta ja hiilineutraaliuutta sekä suosittava
uusiutuvia energialähteitä. Puurakentamista on lisättävä.
● Kaupungin omistamat kulttuurimiljööt ja suojellut rakennukset on pidettävä kunnos- sa, jotta niiden arvo ja merkitys säilyvät.
● Kaupungin logistiikkaa on optimoitava ja uusien autohankintojen on oltava sähkö- tai biokaasuajoneuvoja.
● IT-hankintoja tehdessä on otettava huo- mioon myös niiden elinkaari, ja isot järjes- telmät on toteutettava osissa moduuleina.
Lämmitys ja energia
● Kaukolämpöverkkoa ei tule enää laajen- taa, ja sen aiheuttamia kustannuksia on hillittävä. On silti tärkeää huolehtia verkon kunnossapidosta ja tutkia verkon käytön uusia kehittämiskohteita.
● Vaihtoehtoiset energialähteet maa- ja merenlämmöstä aurinkoenergiaan sekä älykkäät sähköverkot on otettava osaksi kaupungin energiapalettia.
● Energiankäytön joustoa ja paikallista varastointia on edistettävä asuntoalueilla ja kaupungin kiinteistöissä.
Luonnonvarojen käyttö
● Luonnonvaroja on käytettävä säästävästi ja kierrättäen. Uusiutumattomien luonnonva- rojen käyttö on minimoitava.
● Jätteiden välttäminen, hyödyntäminen ja monipuolinen kiertotalous ovat osa arkea.
● Eri jätelajien keräyspisteitä on oltava tarpeeksi ja niiden ympäristö on pidettävä siistinä.
● Kaupungin joutomaina rehottavat pellot on vuokrattava viljeltäviksi, muokattava luon- nonniityiksi tai kylvettävä kukkaniityiksi.
● Uusille asuntoalueille on tarpeen kaavoittaa kaupunkiviljelypalstoja ja yhteisöllisyyttä edistäviä kohtaamispaikkoja.
 
   10   11   12   13   14