Page 13 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 13

 Vihreät haastavat kaikki puolueet tunnustamaan tulevaisuuden vaatimukset.
kaarinanvihreat.fi
Luonto ja kulttuurihistoria
13
   ● Kaupunkimetsien hoidossa on otettava huo- mioon luonto- ja virkistysarvot. Jokaisella asuinalueella on hyvä olla lähimetsä.
● Asuinympäristön on oltava kaunis ja mielen- terveyttä edistävä. Viheralueita on oltava lähellä ja lähiympäristön viherrakentami- sesta on huolehdittava.
Kaavoitus ja liikenne
● Kaavoituksen on perustuttava ekologiseen yhdyskuntasuunnitteluun resurssi- ja ilmastoviisaasti kiertotaloutta hyödyntäen.
● Uudet asuntoalueet on sijoitettava lähelle palveluja ja teknisiä verkkoja. Täydennysra- kentaminen on siten tärkeä tavoite.
● Vanhojen asuntoalueiden putkistojen, viemäreiden ja viherrakentamisen sanee- raukseen on varattava vuosittain riittävä määräraha.
● Ekokylä Torppala ja Lemunniemi sopivat yhteisölliseen ja ekologiseen asumiseen. Puu ja muut luonnonmukaiset rakennusma- teriaalit sopivat tähän ajatteluun.
● Kaupungin asunto-ohjelman on mahdollis- tettava eri asumismuodot vuokrauksesta, asumisoikeus- ja omistusasumiseen. Kullakin alueella on tärkeä olla eri asumis- muotoja.
● Kirjaston edessä oleva toripuisto on raken- nettava kuntoon.
● Kaupungin on luovuttava käyttämästä leikkipaikoilla, koulujen pihoilla ja kentillä kumirouhekatteita niiden kumihiukkasten meriin päätymisen takia ja siirryttävä ympäristöystävällisiin päällysteisiin.
● Hovirinnan ranta ja puisto on kaarinalaisten ympärivuotinen virkistyskeidas. Nuorille
on rakennettava sinne harrastuspaikkoja ja kaikille kaarinalaisille rantaan sauna-ravin- tola.
● Joukkoliikenteen (Föli) kehittäminen on edelleen tarpeen. Joukkoliikenteen käyttö vähentää ruuhkia ja onnettomuuksia, myös melu ja muut ympäristöhaitat vähenevät.
● Pikaraitiotie Kaarina–Turku–Raisio-välille on tulevaisuuden ilmastoviisas hanke, joka kytkee Kaarinan alueen keskuskaupungin työpaikkoihin ja palveluihin.
● Tunnin junan on aikanaan hyvä kulkea Littoisissa radan länsipuolta ja turvattava paikallisjunaliikenne Piikkiöön.
● Pyöräteitä on pidettävä ympäri vuoden kunnossa ja niitä on tehtävä lisää työmatka- ja virkistyspyöräilyn lisäämiseksi.
● Luonnonsuojelualueiden opaskyltit ja polku- merkinnät on saatava kuntoon. Ihmisten on tiedettävä, mitä alueilla saa ja ei saa tehdä. Alueita on kunnostettava hoitosuunnitelmi- en mukaan.
● Historiapolut ja -reitit sopivat kulttuurihis- torialtaan monipuoliseen Kaarinaan. Oman kunnan menneisyyden tuntemus kiinnittää kuntalaiset elinympäristöönsä.
● Kasvava väestö- ja yritysmäärä edellyttävät ympäristönsuojelun työvoiman ja määrära- hojen lisäämistä.
● Kaupungin omistamissa metsissä on voitava kulkea, harrastaa ja kerätä marjoja sekä sieniä jokamiehenoikeuksin.
● Lemunniemen metsät on liitettävä osaksi Turun kaupunkipuistoa tehdyn aloitteen mukaisesti. Alueen ylikunnallista polkuver- kostoa on parannettava ja kehitettävä.
● Littoistenjärven seuranta ja korjaavat toimet ovat edelleen tarpeen. Toiminnalle on turvattava tarvittavat määrärahat.
● Rauhalinnan lehto ja Järvelän kosteikko on suojeltava luonnonsuojelulailla. Näin varmistetaan alueiden hoito ja säilyminen.
Rauhalinna ja Kuusistonsalmi. Kuva: A1 Media Oy
 


   11   12   13   14   15