Page 15 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 15

 Puistot ovat elämää ja kaikkia ihmisiä varten.
kaarinanvihreat.fi
15
   6 KESTÄVÄ PÄÄTÖKSENTEKO ON AVOINTA JA LÄPINÄKYVÄÄ
Kaikilla kaupunkilaisilla on oltava mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa eri kanavien kautta kaupungin asioihin.
● Kaupungin päätöksenteon on toimittava avoimesti ja päätösten tulee olla nähtävissä digitaalisesti kaupungin sivuilta vielä useita vuosia päätösten tekemisen jälkeen.
● Kaupunkilaisilla on oltava oikeus saada pyytämänsä asiakirjat viivyttelemättä ja korvauksetta sähköisessä muodossa.
● Päätösten on perustuttava tietoon ja tutkimukseen sekä oltava oikeudenmukaisia ja kestäviä. Vain harvojen eturyh- mien etujen ajaminen ei saa olla kunnan tehtävä.
● Digitaalisia palveluita lisättäessä on huolehdittava, että jo suunnittelussa otetaan huomioon erilaisten palvelunkäyt- täjien tarpeet.
● Kaupunginosatoiminta ja -budjetointi vahvistavat yhteisöl- lisyyttä, kun kuntalaisilla on mahdollisuus vuosittain valita alueensa kehittämiskohteet.
● Kuntalaiskuulemisista eri kunnanosissa on tehtävä sään- nöllinen tapa. Kuulemisissa tulee käsitellä ajankohtaisia teemoja ja paikalla on oltava tarvittavat viranhaltijat sekä poliittinen johto.
● Kaarinalaisia koskevista hankkeista on tiedotettava varhaisvaiheessa eri kanavia käyttäen. Isoissa asioissa on paikallaan järjestää kuntalaiskuulemisia ja esittelytilai- suuksia.
7 PANDEMIAN JÄLKIHOITO VAATII RESURSSEJA
Koronakriisi on johtanut uuteen arkeen,
on vältettävä kontakteja ja suojauduttava. Kriisin jälkihoito vaatii seurantaa, palvelujen uudistumista ja lisää voimavaroja.
● Paluu pandemian jälkeiseen uuteen normaaliin vaatii seurantaa, jotta apua, tukea ja hoitoa osataan suunnata ja antaa oikein.
● Kunnan on etsittävä ja tarjottava uusia yhteisöllisiä tapoja kohdata ja kokea yksinäisyyden vähentämiseksi.
● Erityinen tuki on turvattava niille, joihin koronakriisin seuraukset osuvat kaikkein pahiten.
● Pandemia on koettelemus, joka on voitettavissa yhdessä. Tarvitsemme uuteen arkeen toisiamme.
● Hyvä elämä on saanut uuden merkityksen: Läheisten, kodin, lähiympäristön, etätyön ja kestävien valintojen merkitys on kasvanut. Arki on hyvän elämän ydintä, terveys kaiken lähtökohta.
● Kestävämpi arki on löydettävissä. Hyvä elämä on kestävää.
  

   13   14   15   16   17