Page 21 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 21

 kaarinanvihreat.fi
21
    200
Timo Kirjonen
Ympäristönhoitaja, eläkeläinen
Kuka olen? Olen 54-vuotias ympäristönhoitaja Littoisista. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja 21-vuotias poika (opiskelee Helsingissä) sekä Fani-kissa. Asumme rintamamiestalossa Littoistenjärven tuntumassa. Jouduin työky- vyttömyyseläkkeelle 1998 metsurin töistä, ja valmistuin ympäristönhoita- jaksi 2004.
Mitä osaan? Hallitsen kestävän metsänhoidon periaatteet. Luonnontun- temukseni on hyvä. Monialaisena luontoharrastajana arvostan puhdasta luontoa ja viihtyisää elinympäristöä.
Olen viidettä kertaa Kaarinan Vihreiden ehdokkaana kuntavaaleissa. Luot- tamustehtävissä kuluvalla kaudella olen ollut kaupunginvaltuuston varajä- sen ja ympäristölautakunnan jäsen. Näiden lisäksi toimin Littoistenjärven säännöstely-yhtiön hallituksessa ja järviasioiden neuvottelukunnassa.
Mikä minua kiinnostaa? Yhteisten asioidemme ja ympäristömme etu- jen ajaminen. Harrastan valokuvausta, sukututkimusta sekä karjalaista kulttuuria ja siihen liittyvän perimätiedon ja materiaalin taltiointia. Olen kahden sotaveteraanikillan jäsen, joista toisessa toimin aktiivisesti. Rinta- mamiestalossamme ja hyötypuutarhassamme on myös harrastetta.
Mihin haluan vaikuttaa? Isänä, aviomiehenä ja näkövammaisena lasten ja nuorten hyvinvointi, vanhustenhoito sekä terveydenhuollon asiat ovat erityisesti sydäntäni lähellä.
Tulevalla valtuustokaudella pidän tärkeinä asioina ihmisen ja ympäristön joustavaa yhteensovittamista. Korostan ympäristöarvojen huomioimista ja vanhan säilyttämistä.
Littoistenjärven kunnossapito ensisijaisesti luonnonmukaisin keinoin on tärkeää. Tarvitsemme henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisäämistä. Koros- tan yksinkertaista hoitoonpääsyä. Näissä tärkeänä osana on myös ennakoi- va hoito. Syrjäytymiseen johtavien asioiden tarkastelu ja korjaaminen on tarpeellista. Työlle ja olemassaololle tulisi antaa arvoa, jotta ihminen voisi tuntea itsensä tarpeelliseksi.
Millainen olen? Olen tunnollinen ja suhtaudun muihin ihmisiin lämpi- mästi. Elämänasenteeni on myönteinen. Tekijämies, vaikka itse sanonkin, näkö- ja liikuntarajoitteistani huolimatta.
201
Aaro Kiuru
Sairaalafyysikko, dos. emer.
Kuka olen? Fyysikko, 80 vuotta, eläkkeellä TYKS:n ylifyysikon ja kahden yliopiston dosentin tehtävistä; suuri joukko tieteellisiä julkaisuja, oppikir- joja ja kirjoituksia.
Mitä osaan? Arvioin asioiden merkitystä numeroina; median ja somen infotulvassa on tärkeää erottaa merkittävät. Ikäihmisenä muistan jopa 1950-luvun Suomen. Sen peilaaminen tähän päivään ja varsinkin 2050-lu- vun maailmaan pitää nöyränä.
Mikä minua kiinnostaa? Jäsenyys kaupungin ympäristölautakunnassa tuo julki asuinympäristön ja luonnon kipukohtia. Olin aiemmin neljä vuotta Vihreän liiton valtuuskunnassa, siis yleispolitiikkaa. Kiintoisaa on tekoälyn lukuisten sovellusten vaikutus tulevaan maailman.
Harrastaukseni ovat musiikki (kuorolaulu, piano), puutarha, liikunta.
Mihin haluan vaikuttaa? Kestävän kehityksen tavoitteet olkoot keskeistä kunnan toiminnassa eli kuntalaisille olisi tehtävä luonnolliseksi ympäris- töystävällinen eläminen.
Meidän – kaikkialla ”länsimaissa” – on yksilöinä vapaaehtoisesti rajattava suurta energian ja resurssien kulutustamme, mitä tulee asumiseen, liikku- miseen, syömiseen sekä energian ja resurssien (liika)käyttöön. Asenteista on kiinni, miten tärkeänä kukin näitä pitää. Syömällä Amazon-metsästä ryöstetyn maan tuottamaa pihviä tai sen soijalla kasvatettua omaa, ”anti- biootti- ym. vapaata” lihaa siirrämme hiilitasettamme kolmansiin maihin.
Kuntien yhteisvastuuta tulee laajentaa edelleen jo toimivien puhtaan ve- den, jäteveden, jätekuljetuksen sekä kierrätyksen jne. ohella, kuten yhteis- kuntarakenne, sote, julkinen liikenne, alueellinen vuokratalotoiminta jne.
Millainen olen? Yksilötasolla toimin sekä itseäni että ympäristöäni kehit- tävällä tavalla. Suuri merkitys on tieteen ja tutkimuksen käytöllä kunnan päätöksenteossa.
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/timo-kirjonen
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/aaro-kiuru
   
   19   20   21   22   23