Page 3 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 3

 Vihreät tavoittelevat Kaarinasta kestävän kehityksen kotikuntaa, jossa on hyvä elää.
kaarinanvihreat.fi
3
     Avoin, yhteinen, onnellinen kunta
Kaarinalaisten puolesta.
HUOMISEN KAARINA
Kaarinan väestömäärä kasvoi viime vuonna Turun kaupunkiseudun kunnista eniten. On ilmeistä, että kasvu jatkuu vielä vuosia. Lasten ja lapsiperheiden määrä lisääntyy, ja samaan saumaan sattuu vanhimpien ikäluokkien kasvu. Haasteita meillä siten riittää.
Sosiaali- ja terveysasiat siirtyvät vuonna 2023 hyvinvointialueiden vastuulle, mutta mitä kunnallisia palveluja jää Kaarinan hoidettaviksi?
Suurin painoarvo on muutoksen jälkeen kunnan sivistysroolilla. Kaarina tarjoaa varhaiskasva- tus- ja opetuspalveluja esiopetuksesta perus- opetukseen sekä aina lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Oppivelvollisuuden pidennys tuo entistä enemmän velvoitetta turvata kaikille nuorille vähintään toisen asteen koulutus.
Kaarina ylläpitää myös kirjastoa, vastaa nuo- risopalveluista, kansalaisopistosta, koordinoi maahanmuuttajien kotouttamista ja tukee yhdistysten sekä seurojen toimintaa. Sillä on tärkeä rooli myös kulttuurin edistämisessä.
Kaupunkilaisten hyvinvoinnista huolehtiminen nousee entistä keskeisemmäksi. Asuinympäris- töjen on oltava turvallisia, viihtyisiä ja terveel- lisiä. Kaipuu kohtaamisiin ja yhteisöllisyyteen kasvaa pandemian eristäytymisen jälkeen. Yhteisöllistä osallisuutta on vahvistettava ja koronan seurauksia hoidettava.
Maankäyttö- ja asuntosuunnitelmat ohjaavat asuntojen, yritysten, työpaikkojen ja virkis- tysalueiden sijoittumista, sillä kaavoitus jää edelleen kaupungin tehtäviin. Elinvoima ja kestävä kehitys ovat silloin keskiössä.
Kaupungin vesi-, viemäri- ja sähköverkkojen ylläpito, puhtaan veden saanti, kierrätys sekä liikenneväylät, myös pyörä- ja kävelytiet, on pidettävä kunnossa, ja kunnan on vastattava omien kiinteistöjensä saneerauksista ja uudisrakentamisesta.
Ilmastonmuutoksen torjunta, luonnon monimuotoisuus, puhdas ympäristö, arvokas ja arvostettu kulttuurihistoria sekä kaupungin kestävä toiminta ovat vetovoimatekijöitä. Kaupunki vastaa myös pohja- ja pintavesien suojelusta, meluntorjunnasta, metsistään ja luonnonsuojelualueistaan.
Kunnan kumppanuus kuntalaisten, yritysten, erilaisten sidosryhmien ja muiden kuntien kanssa korostuu ja lisää hyvinvointia sekä yhteenkuuluvuutta.
Avoin Kaarina rakennetaan yhteistyössä yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden hengessä. Avoimuus, rehtiys ja välittäminen korostuvat. Siihen me pystymme.
 Kaarinan Vihreiden arvot
Vihreiden arvot, joita kaupungin tulee toiminnassaan toteuttaa:
On toimittava avoimesti: kuntalaisille on tiedotettava ajoissa heitä koskevista hankkeista ja annettava mahdollisuus tulla kuulluksi. Tietoa on oltava saatavilla eikä sen hankintaa tule rajoittaa.
Kaupunki ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden ja välttäen lyhytnäköistä voiton tavoittelua. Päättäjillä ja kunnalla on moraali- nen vastuu, millaisen maailman jätämme tuleville sukupolville.
Kaupungin toiminnan on oltava riippumatonta. Kaupungin hallinnon ja puolueiden ei tule ajaa lyhytnäköistä voitontavoittelua yleisen edun kustannuksella.
Kaikkia kaupunkilaisia, yrityksiä ja maanomistajia on kohdeltava yhdenvertaisesti, tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Kunnalliset palvelut on tarjottava oikeudenmukaisesti.
Kaupungin toiminta ja rakentaminen vaikuttavat ihmisten elämään. Päätöksenteko vaatii kaukonäköisyyttä ja tulevaisuuden ymmärtämistä. Kuntalaisen on aina tiedettävä, kuka kantaa vastuun päätöksistä ja toiminnasta.
Turvallisuus on hyvän elämän yksi tärkeimpiä tekijöitä. Kotikunta on koettava turvalliseksi. Rikollisuuteen, pahoinvointiin ja ongel- miin on puututtava ajoissa. Kiusaamista, vihapuhetta ja syrjintää ei tule hyväksyä.
Lehti on syntynyt kaarinalaisten käsissä, iso kiitos kaikille mukana olleille. Yhdessä pystymme parempaan.
 AVOIMUUS
EKOLOGISUUS
RIIPPUMATTOMUUS YHDENVERTAISUUS VASTUULLISUUS
TURVALLISUUS
       

   1   2   3   4   5