Page 29 - Avoimempi Kaarina - Kaarinan vihreät
P. 29

 kaarinanvihreat.fi
29
    216
Peppi Porjo
Opiskelija, partiolainen
Kuka olen? Olen 19-vuotias lukiolainen Rungosta Piikkiöstä ja valmistun ylioppilaaksi kesän alussa. Lukion jälkeen haluan opiskelemaan biologiaa Turun yliopistoon. Biologian opiskelussa minua kiinnostaa ekologia ja evo- luutiobiologia ja tietenkin myös kaikki muu biologiaan liittyvä. Ekologiassa minua kiinnostaa eläinten sopeutuminen ihmisen muokkaamaan maail- maan. Tulevaisuudessa haluan olla tutkija.
Mitä osaan? Lähdin mukaan vaaleihin, jotta voisin vaikuttaa minulle tärkeisiin asioihin. Näitä on pääasiassa ilmastonmuutokseen ja ekosystee- mien hyvinvointiin liittyvät asiat. Haluan muun muassa olla tukemassa ja viemässä eteenpäin hiilineutraali Kaarina 2030 -hanketta sekä osallistua turvaamaan lajirunsaiden ekosysteemien säilymisen.
Mihin haluan vaikuttaa? Muita aiheita, jotka kiinnostavat minua ovat joukkoliikenne ja Kaarinan koulujärjestelmä. Olen henkilökohtaisesti ko- kenut lähivuosina koulun ja joukkoliikenteen hyvät ja huonot puolet, siksi haluaisin osallistua parantamaan esimerkiksi bussiyhteyksiä Kaarinan ja Piikkiön eri alueilla. Koulumaailmassa haluan vaikuttaa esimerkiksi kou- luruokaan. Koen myös tärkeäksi, että opettajia koulutettaisiin jatkuvasti esimerkiksi tablettien käytön ja muiden digiasioiden parissa, jotta he voisi- vat paremmin auttaa oppilaita.
Millainen olen? Olen luonteeltani melko päättäväinen enkä pelkää ilmais- ta omia mielipiteitäni. Vapaa-ajalla harrastan partiota ja johdan Piikkiön Tammipartiossa toisen vuoden sudenpentujen ryhmää.
217
Hannu Rautanen
Rehtori
Kuka olen? Olen eläkkeellä oleva Piispanlähteen koulun rehtori. Tein työu- rani Kaarinassa. Asumme Hovirinnan Hovipellolla.
Mitä osaan? Olen koulutuksen ammattilainen. Suuren yhtenäiskoulun joh- taminen oli arkeani. Kaupungin kouluolot ovat tuttuja. Muuta osaamistani ovat kaavoitus, ilmastonmuutoksen torjunta, talous ja ympäristösuojelu.
Olen vaikuttanut pitkään kunta- ja maakuntapolitiikassa, myös kaupun- ginhallituksen puheenjohtajana. Nyt olen kaupunginhallituksen I varapu- heenjohtaja, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, maakuntahallituk- sen ja Ammattiopisto Livian hallituksen jäsen.
Toimin VS-liiton maankäyttöjaoston jäsenenä, Ammattiopisto Livian oppi- lashuollon ohjausryhmän ja paikallisneuvottelujen puheenjohtajana sekä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan jäsenenä.
Mikä minua kiinnostaa? Meidän velvollisuutemme on turvata hyvän elä- män edellytykset niin nykyisille kuin tulevillekin sukupolville.
Olen ollut nuoresta alkaen ornitologi ja luonnonsuojelija. Harrastan myös lukemista, kirjoittamista, valokuvausta, rakennussuojelua, arkeologiaa, luomuviljelyä, vanhojen rakennusten korjaamista ja pitkiä kävelyjä luon- nossa sekä kulttuuriympäristöissä.
Mihin haluan vaikuttaa? Pitkä kokemus on tuonut tietoja ja taitoja vaikut- taa laajasti kaupungin asioihin. Suurin haasteemme on ilmastonmuutok- sen torjunta.
Sosiaali- ja terveys- sekä maakuntauudistuksen on taattava hyvä palveluta- so. Seniorien arvostettu ja virikkeellinen vanhuus on turvattava. Korkeata- soinen päivähoito ja koulutus ovat tärkeitä asioita. Perheiden tarpeita on tuettava ja tarjottava kaikenikäisille harrastusmahdollisuuksia.
Kaupungin turvallisuus, kulttuuriarvot, lähimetsät ja luonnonläheisyys lisäävät hyvinvointia. Meidän on luotava yhteisöllinen ekologisesti kestävä ja yrittämiseen innostava kaupunki.
Millainen olen? Olen sosiaalinen, suora, avoin ja tulen toimeen ihmisten kanssa. Innostun helposti ja tartun asioihin. Rohkeus ja sinnikkyys ovat piirteitäni.
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/peppi-porjo
www.kaarinanvihreat.fi/ehdokkaat/hannu-rautanen
   


   27   28   29   30   31